Risicomonitor

RISICOMONITOR
Op het terrein van veiligheid en op het terrein van gezondheid gebruikt KOC Meneer Stippel de Risicomonitor die ontwikkeld is voor kinderopvang en BSO. Op een gestructureerde wijze worden risico’s beoordeeld en zo goed mogelijk beheerst door middel van afspraken en (preventieve) maatregelen. De Risicomonitor is een digitaal systeem, wat op ieder moment door de GGD te raadplegen is (bijvoorbeeld ter voorbereiding van inspecties). Een samenvatting van alle gemaakte afspraken is te vinden in de Huisregels ten behoeve van de veiligheid dagopvang en de Huisregels ten behoeve van de veiligheid BSO. Deze worden bij inschrijving van je kind verstrekt en liggen ook ter inzage voor alle ouders.