Ziektebeleid

ZIEKTEBELEID

Algemeen
In het belang van je eigen kind en van andere aanwezige kinderen kan een ziek kind in principe niet worden toegelaten bij KOC Meneer Stippel. Wij verzoeken je om ons zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen wanneer je kind ziek thuis is. In verband met mogelijk besmettingsgevaar voor andere kinderen is het van belang dat wij de aard van de ziekte weten. Wij vragen ouders ons volledig en juist te informeren over de gezondheidstoestand van hun kind. Indien je kind voorafgaand aan de opvang medicatie heeft gekregen ben je verplicht dit te melden. Om besmetting te voorkomen wordt speelgoed waar een ziek kind mee gespeeld heeft apart gehouden en schoongemaakt.
Wanneer je kind niet (of niet langer) het reguliere vaccinatieprogramma volgt, of wanneer (om welke reden dan ook) hiervan afgeweken wordt van, willen wij dat graag weten. Wanneer je kind een vaccinatie heeft gehad horen wij dat graag in verband met de verzorging. Bij twijfel kun je ons bellen om te overleggen of het kind mag komen.

Ziek tijdens de opvang
Als je kind overdag ziek wordt, brengen de teamleden je hiervan op de hoogte en overleggen over de te nemen actie. Een ziek kind kan in de groep blijven zolang de pedagogisch medewerkers de verantwoording voor je zieke kind kunnen dragen. In een aantal gevallen moet een ziek kind worden opgehaald:

  • je kind heeft 39º koorts of hoger
  • je kind vertoont symptomen als rode kleur, glazig kijken, extreem verkouden, spierslapte etc.
  • je kind heeft zodanige zorg en aandacht nodig dat dit ten koste gaat van andere kinderen
  • je kind heeft bepaalde infectieziekten waardoor het geweerd moet worden

Ouders moeten zelf stappen ondernemen om een ziek kind op te halen.

Infectieziekten
Er zijn kinderziekten waarbij het vanwege hun besmettelijkheid belangrijk is om deze zo snel mogelijk op te sporen. Vaak is een behandeling voldoende maar het kan voorkomen dat je kind een ziekte heeft waarbij tijdelijke wering nodig is. Enkele voorbeelden van infectieziekten zijn: diarree, koortslip, krentenbaard (impetigo), verkoudheid, waterpokken, zesde ziekte. Het KOC Meneer Stippel zal altijd de GGD wijzer raadplegen hoe te handelen bij ziekte en ouders zo goed mogelijk informeren.

Geneesmiddelen/zelfzorgmiddelen
Indien je de teamleden verzoekt om toediening van geneesmiddelen of zelfzorgmiddelen tijdens de opvang moet vooraf een Verklaring toediening geneesmiddel-zelfzorgmiddel ingevuld worden. Pedagogisch medewerkers mogen alleen medische handelingen volgens categorie 3 (huis- tuin- en keukenhandelingen) verrichten. Het KOC Meneer Stippel past het Protocol voor geneesmiddelenverstrekking en medische handelingen in kindercentra (PIKO) toe. Dit protocol ligt voor je ter inzage.

BHV/EHBO
In het KOC Meneer Stippel zijn alle pedagogisch medewerkers opgeleid als BHV-er. Het EHBO en AED gedeelte van de opleiding is toegespitst op het werken met kinderen in de leeftijd 0 – 8 jaar .